Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

13 maja 2022

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności
Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.
Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Instituttet for Blinde og  Svagsynede z Danii.
 
Czytaj więcej o: Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Wynik zapytania ofertowego w zakresie wykonywania obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami

6 maja 2022

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja 2022

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

12 kwietnia 2022

Wywiad z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dotyczący programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej "-edycja 2022. Radio Q 100.7 FM

6 kwietnia 2022

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

5 kwietnia 2022

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUkraina


 
 
«Допомога громадянам України з інвалідністю» (UA)

Завдяки програмі «Допомога громадянам України з інвалідністю», затвердженій Державним фондом реабілітації інвалідів – модуль II інваліди, які є Громадяни України, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями на території України, зацікавлені в отриманні додаткової допомоги, можуть звернутися до Повітового центру допомоги сім’ї в Гостиніні. Бенефіціарами програми можуть бути громадяни України з обмеженими можливостями, які відповідають усім наступним умовам:
1.  їхнє перебування на території Республіки Польща вважається законним
2.  мають, у випадку повноліття, документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а щодо неповнолітніх – документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а за відсутності такого документа пред’явити заяву опікуна або заяву про володіння ним. Підтримка може також надаватися особам, які супроводжують бенефіціарів Програми, перебування яких на території Республіки Польща є або вважалося законним відповідно до ст. 2 пункту 1 Закону про допомогу громадянам України.
-------------------------------------------------------------
 
"Aid to Ukrainian citizens with disabilities" (UK)
 
Due to the program "Aid to Ukrainian citizens with disabilities" approved by the State Fund for the Rehabilitation of Disabled People - Module II disabled people who are citizens of Ukraine, who came to the territory of the Republic of Poland in connection with hostilities on the territory of Ukraine, interested in receiving additional help, may apply to the County Family Assistance Center in Gostynin.
Program beneficiaries may be citizens of Ukraine with disabilities who meet all of the following conditions:
1. their stay in the territory of the Republic of Poland is considered legal
2. have, in the case of adults, a document confirming the 1st or 2nd degree of disability, issued under the Ukrainian system of certifying disability, and in the case of minors, a document confirming the 1st or 2nd degree of disability, issued under the Ukrainian system of certifying disability, and if there is no such document, they will present the guardian's declaration or declaration about his possession.
The support may also be granted to persons accompanying the Program Beneficiaries whose stay in the territory of the Republic of Poland is or was considered legal, pursuant to Art. 2 clause 1 of the law on assistance to citizens of Ukraine.
-------------------------------------------------------------
 
„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (PL)
 
Z uwagi na zatwierdzony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł II (finansowanie albo dofinansowanie kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu), osoby niepełnosprawne będące obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zainteresowane otrzymaniem dodatkowej pomocy mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
Beneficjentami programu mogą być obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:
1. ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
2. posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.
Przy czym wsparciem mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Czytaj więcej o: Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Informacje dla uchodźców z Ukrainy

5 kwietnia 2022

Antyprzemocowa linia pomocy

30 marca 2022
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy

25 listopada fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefoniczną dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.
Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.
Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/proj.../antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.p
Czytaj więcej o: Antyprzemocowa linia pomocy

Zapytanie ofertowe

30 marca 2022

Unieważnienie zapytania ofertowego

30 marca 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

29 marca 2022


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022


Powiat Gostyniński przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Dofinansowanie projektu: 366 588,00 zł

Całkowita wartość projektu: 366 588,00 zł


CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub,
 • o stopniu umiarkowanym albo,
 • traktowane na równi do ww. wymienionych.

OKRES REALIZACJI

marzec 2022 r. – grudzień 2022 r.

CO OFERUJEMY?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w wysokości 366 588,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 12 osób niepełnosprawnych, tj.

 • 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją,
 • 4 osób o orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Uwaga Studenci!

18 marca 2022

Logo PFRON


Przypominamy, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, dot. roku akademickiego 2021/2022 upływa z dniem 31.03.2022 r.

Czytaj więcej o: Uwaga Studenci!

Zapytanie ofertowe

15 marca 2022

Akcja "Solidarni z Ukrainą"

10 marca 2022

Bezpłatne konsultacje dla uczniów, nauczycieli i rodzin

7 marca 2022

Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon


Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon powstało w ramach trzyletniego projektu „Wiedza i świadomość kluczem do niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON. Centrum zostało stworzone, by pomóc w uzyskaniu informacji niezbędnych do codziennego rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością.

W jego ramach można bezpłatnie korzystać z konsultacji z psychologiem, seksuologiem, adwokatem oraz specjalistą ds. niepełnosprawności.

Do skorzystania z darmowych porad specjalistów zapraszamy osoby z całej Polski.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby z niepełnosprawnościami, będące podopiecznymi Fundacji Avalon, a także osoby spoza naszej organizacji
 • bliscy i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji 

Źródło: https://www.fundacjaavalon.pl/

 

Czytaj więcej o: Bezpłatne konsultacje dla uczniów, nauczycieli i rodzin