Pilotażowy Program Aktywny Samorząd

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz przewiduje realizację następujących zadań:

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadania: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadania: 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadania: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   2. Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   4. Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
   5. Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 3. Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

Cele programu

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
 2. Cele szczegółowe programu:
  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.
 3. Do oceny skuteczności działania programu przyjmuje się następujące główne wskaźniki ewaluacyjne:
  1. rezultatu:
   1. liczba osób niepełnosprawnych, dla których w wyniku uczestnictwa w programie zlikwidowane lub zmniejszone zostały bariery uniemożliwiające uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji,
   2. liczba osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, których kompetencje wzrosły w wyniku uczestnictwa w module szkolenia kadr;
  2. wpływu – liczba osób niepełnosprawnych, których aktywność społeczna lub zawodowa wzrosła w wyniku uczestnictwa w programie.
 4. Ewaluację programu można przeprowadzić na reprezentatywnej próbie losowej przy użyciu uznanych w nauce metod ewaluacji, odrębnie dla każdego obszaru.

Adresat programu

 1. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
  1. Obszar A:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu,
   2. Zadanie 2:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu ruchu,
   3. Zadanie 3:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej,
    • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
   4. Zadanie 4:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu słuchu;
  2. Obszar B:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
   2. Zadanie 2:
    • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,
   3. Zadanie 3:
    • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
    • dysfunkcja narządu wzroku,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   4. Zadanie 4:
    • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • dysfunkcja narządu słuchu,
    • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   5. Zadanie nr 5:
    • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;
  3. Obszar C:
   1. Zadanie 1:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
   2. Zadanie 2:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
   3. Zadanie 3 i 4:
    • stopień niepełnosprawności,
    • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
    • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   4. Zdanie 5:
    • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
    • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
    • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
    • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
  4. Obszar D:
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • aktywność zawodowa,
   • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
  2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 3. Warunki uczestnictwa osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, w szkoleniach organizowanych w ramach Modułu III programu:
  1. spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu szkoleń;
  2. skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.
 4. Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
  1. w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
  2. w module II – przerwa w nauce.
 5. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
  1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
  2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
  3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
 6. Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:
  1. pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
  2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowanie lub refundacja:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadanie 1 oraz Zadanie 4 – zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
   2. Zadanie 2 oraz Zadanie 3 – kosztów uzyskania prawa jazdy, w szczególności:
    • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
     oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
    • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
    • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
     a w przypadku Zadania 3 także:
    • usług tłumacza migowego;
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadanie 1, Zadanie 3 oraz Zadanie 4 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   2. Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
   3. Zadanie 5 – kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1:
    • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem,
   2. Zadanie 2
    •  kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   3. Zadanie 3:
    • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
   4. Zadanie 4:
    • kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
    • kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
   5. Zadanie 5 – zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  4. Obszar D – kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
 2. Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:
  1. opłata za naukę (czesne);
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
   • w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.
 3. Refundacja poniesionych kosztów może dotyczyć:
  1. w przypadku modułu I:
   1. Obszar A: Zadanie 1 i 4, Obszar B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
   2. w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem wniosku;
  2. w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

3a. Umowa, dotycząca refundacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.

 

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, 

przy ul. Ozdowskiego 1a, Gostynin oraz na stronie internetowej pcprgostynin.eu

Termin zakończenia przyjmowania wniosków upływa, w przypadku:

Modułu I

01.04.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

30.08.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

Modułu II:

01.03.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

30.03.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

01.09.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

10.10.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie PCPR lub telefoniczne pod numerem 
(24) 235 22 92

 

Pliki do pobrania