Polskie prawo o przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

art.115 k.k.

§12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

art. 190 k.k.

§1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

art.191 & 1 k.k.

Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną  w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia - podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ściganie z urzędu).

art. 197 & 1 k.k. 

Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inna osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 (ściganie to następuje na wniosek pokrzywdzonego)

art. 207 k.k.

&1. Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą  w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim  lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

&2. Jeżeli czyn określony w & 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

&3. Jeżeli następstwem czynu określonego w & 1 lub & 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do lat 12.

art.209 & 1 k.k.

Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej  lub innej osoby  i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia  p[odstawowych potrzeb życiowych - podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)

art.210 & 1 k.k.

Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę  nieporadną  ze względu  na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Środki karne, które można orzec w stosunku do osoby skazanej za przemoc w rodzinie:

      - Zakaz kontaktowania się z określonymi osobami

      - Dozór kuratora

      - Obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

      - Kara grzywny, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności

      - Obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach

      - Zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu

      - Zakaz zbliżania się do określonych osób

      - Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

      - Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego

      - Wykonywanie ciążącego na sprawcy obowiązku łożenia na utrzymania innej osoby

      - Obowiązek powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających

    - Obowiązek poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu,

      albo oddziaływaniom terapeutycznym

 Tryb ścigania publicznoskargowy  z urzędu i na wniosek:

             -  z urzędu - organy ścigania (Policja lub Prokuratura) po uzyskaniu informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zobowiązane są niezwłocznie podjąć działania mające na celu wykrycie sprawcy.

              -  na wniosek - organom ścigania oprócz informacji o przestępstwie potrzebna jest dodatkowa zgoda osoby pokrzywdzonej na podjęcie czynności -  wniosek o ściganie karne.  

Tryb ścigania prywatnoskargowy (oskarżenie prywatne) - organ ścigania sporządza jedynie protokół przyjęcia ustnej skargi - w razie potrzeby - zabezpiecza dowody popełnienia przestępstwa. Następnie skarga przekazywana jest do sądu rejonowego właściwego dla miejsca popełnienia przestępstwa.