ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2023

Gostynin, dnia 11.12.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie  ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej  się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

10. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca usługi będzie wykonywał czynności w godzinach ustalonych w porozumieniu ze zleceniodawcą.

11. Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – pedagog.

12. Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez oferenta (podpisane niebieskim długopisem) w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez oferenta zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu. Poświadczenie powinno zawierać co najmniej sformułowanie „za zgodność z oryginałem”

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. 3 Maja 43 B, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”  w nieprzekraczalnym terminie   do dnia 27 grudnia 2023r. do godz. 1000

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w zapytaniu. Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie)  27 grudnia 2023r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Alina Sommerfeld tel. (24) 235 22 92 wew. 22

16. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Wykaz załączników do niniejszego zapytania:

a) załącznik nr 1 – formularz oferty

b) załącznik nr 2 – oświadczenie osoby do celów weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

c) załącznik nr 3 - wzór umowy zlecenie

Pliki do pobrania