ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH - PCPR Gostynin

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2023

Gostynin, dnia 18.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Powiatowowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. J.Ozdowskiego 1a w wymiarze nie przekraczającym 35 h miesięcznie w okresie od 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym, spokrewnionym oraz dzieciom przebywającym w tych rodzinach,

 2. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych,

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz rodzinom zastępczym,

 4. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 5. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji dyrektora w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

 6. udział w posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,

 7. udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz osobom będącym w sytuacji kryzysowej,

 8. udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

 9. przeprowadzanie ankiet, konsultacji oraz udzielanie pomocy psychologicznej w ramach zdiagnozowanych potrzeb na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 10. udział w pracach zespołu do spraw dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosków utworzenia i działalności WTZ oraz wniosków o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ,

 11. udział w pracach związanych z opracowaniem powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej,

 12. udział w pracach zwiżanych z opracowaniem powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej,

 13. dokumentowanie wykonywanych zadań.

 

5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

 

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

 4. co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowisku psychologa,

 5. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

 6. ukończone szkolenie dla prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin,

 7. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 8. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,

 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,

 3. prawo jazdy kat. B.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

10. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca usługi będzie wykonywał czynności w godzinach ustalonych w porozumieniu ze zleceniodawcą.

 

11. Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),

 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – psycholog.

 

12. Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez oferenta, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez oferenta zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu. Poświadczenie powinno zawierać co najmniej sformułowanie „za zgodność z oryginałem”.

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1 A, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług psychologicznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 8.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w zapytaniu. Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie). Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

14. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Barbara Budner tel. (24) 235 22 92 wew. 21

 

16. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Wykaz załączników do niniejszego zapytania:

a) załącznik nr 1 – formularz oferty

b) załącznik nr 2 – oświadczenie osoby do celów weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

c) załącznik nr 3 - wzór umowy zlecenie

Pliki do pobrania