Przemoc wobec dzieci

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

Dziecko, w rodzinie, gdzie stosowana jest przemoc…

        Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.) Art. 96. (Zakaz stosowania kar cielesnych) Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Twoje dziecko ma prawo do życia i rozwoju w domu wolnym od przemocy!

Co dzieje się z dzieckiem, gdy jest świadkiem przemocy w rodzinie?

 • Strach i niepokój - obawa o zdrowie i życie swoich rodziców, a także o własne
 • Poczucie winy - dzieci myślą, że są przyczyną agresywnego zachowania swoich rodziców
 • Ambiwalencja uczuć - odczuwanie zarówno miłości, jak i nienawiści do rodzica, który stosuje przemoc
 • Brak zaufania - trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • Agresywność - wiele dzieci odreagowuje agresją to, co dzieje się w ich domach
 • Bierność - uleganie wszelkim prośbą, wpływom i naciskom ze strony otoczenia
 • Kłopoty w szkole - trudności z nauką, wagarowanie
 • Smutek - dziecko czuje się przygniecione ciężarem swojej bezradności wobec przemocy w domu
 • Opóźniony rozwój - dzieci, bez właściwej opieki, rozwijają się gorzej od swoich rówieśników
 • Zaburzenia mowy - konsekwencja życia w ciągłym stresie
 • Dolegliwości związane ze stresem - dolegliwości somatyczne, takie jak bóle głowy i żołądka, moczenie nocne
 • Urazy fizyczne - doznane w wyniku przemocy

     Krzywdzenie dzieci zaburza ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia, nawet jeśli nie dosięga ich bezpośrednio, czyli nie są np. bite przez rodziców, tylko obserwują stosunki panujące między innymi członkami rodziny.

     Pamiętaj: Jesteś osobą najbliższą, Mamą, Tatą, Babcią, Dziadkiem, opiekunem - Twoim obowiązkiem jest troszczyć się o dziecko, dbać o Jego dobro i kochać Je jak najbardziej potrafisz, pomagać MU.