Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

Doświadczanie przemocy domowej jest złożonym problemem i często do wyjścia z przemocy potrzebna jest pomoc innych osób a nawet wsparcie wielu służb. W celu zwiększenia skuteczności działań wobec sprawców przemocy, a także w celu przeciwdziałania samemu zjawisku w lipcu 2005r. Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Art. 3 tej ustawy określa formy pomocy, z jakich może skorzystać osoba dotknięta przemocą w rodzinie:

  • poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, rodzinne i zawodowe,
  • interwencja kryzysowa i wsparcie,
  • ochrona przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc wspólne zamieszkiwanie oraz zakazanie kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną,
  • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,
  • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Policja

Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków aby osoba doświadczająca przemocy domowej mogła czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Policja powinna poinformować, w jaki sposób może pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających osobom podlegającym przemocy domowej.

W trakcie interwencji policji masz prawo do :

      - uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa. Sprawca powinien być zatrzymany,

        gdy stwarza zagrożenie dla otoczenia,

      - wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

      - uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie (numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki),

      - zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Pamiętaj !

       Zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu - informacje o interwencjach policji stanowią ważne dowody w sprawie karnej

       Jeśli policjanci odmówili pomocy, albo udzielili ją w sposób niewłaściwy, możesz złożyć skargę do Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji

 Prokuratura

Zawiadom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

      - wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia, czy faktycznie popełniono przestępstwo,

      - wyjaśnienia okoliczności czynu,

      - zebrania i zabezpieczenia dowodów,

      - ujęcia sprawcy,

      - w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci

       - dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:

     -  zaświadczenia lekarskie (obdukcje lub zaświadczenia lekarskie np. od lekarza pierwszego kontaktu);

     -  lista świadków - zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny (wystarczy podać dane świadków,

       nie trzeba pytać ich o zgodę). Osoby, które mogą świadczyć to świadkowie bezpośredni oraz świadkowie za słyszenia

     - to osoby które nie były bezpośrednimi świadkami sytuacji przemocy domowej jednak znają historię np. z relacji

       osób doznających przemocy. Warto aby przy liście świadków zaznaczać na jaką konkretnie okoliczność

       dany świadek ma świadczyć;

     -  spis interwencji policji;

     -  sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej (polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego,

        co znajduje się  na takiej kasecie, bez własnych komentarzy);

     -  zapisy z dokumentu Niebieska Karta;

     -  zaświadczenia o braniu udziału w programach pomocowych dla osób doświadczających przemocy domowej.

Pomoc społeczna

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Pomoc społeczna jest udzielana między innymi w przypadku przemocy w rodzinie świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozafinansowych w formie pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności. Przyznanie pomocy pieniężnej jest  uzależnione od obowiązującego kryterium dochodowego.

Gminna/miejska komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

       - przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),

       - wezwać Twojego partnera/partnerkę na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych

         konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,

       - w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować

        o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,

       -  wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku

        poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zespół interdyscyplinarny

   Zespół Interdyscyplinarny jest powoływany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.  
Zadaniem członków Zespołu jest podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu przemocy w rodzinie, do jego działań należy m.in.

      - diagnoza problemu;

      - podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem;

      - zapewnienie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;

      - zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie doświadczającej przemocy ;

     -  podjęcie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydania zaświadczenia lekarskiego dotyczącego

        aktu przemocy;

     -  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

 Służba zdrowia

         W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Osoba pobita powinna zwrócić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na prośbę pacjenta zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Przy pobiciu lub gwałcie można również zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja jest płatna, takie zaświadczenie może wystawić tylko lekarz do tego uprawniony - lekarz sądowy. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub w prokuraturze jako dowód w sprawie.