Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Antyprzemocowa linia pomocy

30 marca 2022
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy

25 listopada fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefoniczną dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.
Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.
Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.
Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/proj.../antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.p
Czytaj więcej o: Antyprzemocowa linia pomocy

Zapytanie ofertowe

30 marca 2022

Unieważnienie zapytania ofertowego

30 marca 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

29 marca 2022


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022


Powiat Gostyniński przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Dofinansowanie projektu: 366 588,00 zł

Całkowita wartość projektu: 366 588,00 zł


CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub,
 • o stopniu umiarkowanym albo,
 • traktowane na równi do ww. wymienionych.

OKRES REALIZACJI

marzec 2022 r. – grudzień 2022 r.

CO OFERUJEMY?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w wysokości 366 588,00 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 12 osób niepełnosprawnych, tj.

 • 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją,
 • 4 osób o orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 360 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

Uwaga Studenci!

18 marca 2022

Logo PFRON


Przypominamy, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, dot. roku akademickiego 2021/2022 upływa z dniem 31.03.2022 r.

Czytaj więcej o: Uwaga Studenci!

Zapytanie ofertowe

15 marca 2022

Akcja "Solidarni z Ukrainą"

10 marca 2022

Bezpłatne konsultacje dla uczniów, nauczycieli i rodzin

7 marca 2022

Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon


Kompleksowe Centrum Poradnicze Fundacji Avalon powstało w ramach trzyletniego projektu „Wiedza i świadomość kluczem do niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON. Centrum zostało stworzone, by pomóc w uzyskaniu informacji niezbędnych do codziennego rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością.

W jego ramach można bezpłatnie korzystać z konsultacji z psychologiem, seksuologiem, adwokatem oraz specjalistą ds. niepełnosprawności.

Do skorzystania z darmowych porad specjalistów zapraszamy osoby z całej Polski.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • osoby z niepełnosprawnościami, będące podopiecznymi Fundacji Avalon, a także osoby spoza naszej organizacji
 • bliscy i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji 

Źródło: https://www.fundacjaavalon.pl/

 

Czytaj więcej o: Bezpłatne konsultacje dla uczniów, nauczycieli i rodzin

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

7 marca 2022

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

28 lutego 2022

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku

3 lutego 2022

 „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku


 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 1 marca 2022 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
 5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

Czytaj więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie z dn. 02 lutego 2022 r.

3 lutego 2022

Pomoc żywnościowa

31 stycznia 2022

Pomoc Żywnnściowa


W związku z podpisaną przez Powiat Gostyniński umową z Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż osoby zainteresowane pomocą żywnościową z terenu gmin powiatu gostynińskiego, w których nie jest realizowany w/w program mogą zgłaszać się do właściwego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej celem wydania stosownego skierowania.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ponadto informuje, iż mieszkańcy Miasta Gostynina oraz mieszkańcy Gminy Gostynin zgłaszają się po pomoc żywnościową na dotychczasowych zasadach odpowiednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie oraz do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
Kryteria kwalifikowalności osób do pomocy żywnościowej:
Osoba samotnie gospodarująca – 1 707,20 zł/m – c.
Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe – 1 320,00 zł/m-c.
Więcej informacji o programie można uzyskać kontaktując się z właściwym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa

30 Finał WOŚP w Gostyninie

27 stycznia 2022

Przeniesienie siedziby na ul.3 Maja 43 B

25 stycznia 2022