Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

26 października 2023

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACY:

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) oraz na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 1 lit. a-b i ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.) ogłasza rekrutację na stanowisko: Wychowawca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej

 Zatrudnienie:

- umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy,

- praca w trybie zmianowym.

  Miejsce wykonywania pracy: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom dla Dzieci” ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3, 09 – 500 Gostynin

Wymagania niezbędne dotyczące zatrudnienia na stanowisku wychowawcy w placówce opiekuńczo - wychowawczej:

 1. wykształcenie wyższe:

-      na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki  o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

-        na    dowolnym   kierunku,   uzupełnione    studiami   podyplomowymi   w   zakresie          psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

 1. W placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

    nie  jest   i  nie   była   pozbawiona   władzy  rodzicielskiej  oraz   władza  rodzicielska  nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

- wypełnia obowiązek   alimentacyjny  -  w przypadku  gdy taki  obowiązek   w   stosunku  do  niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Prze4stępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku .

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisko wychowawcy powinna posiadać wiedzę na temat zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadać umiejętności komunikowania się i pracy w zespole.

2.  Znajomość przepisów :

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej            ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm. ),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm. ),

- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm. ).

3. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna.

4. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zakres zadań wykowywanych na stanowisku wychowawcy:

 1. Sprawowanie opieki nad procesem wychowania dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej zgodnie z założeniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.
 2. Objęcie indywidualną opieką przydzielonych wychowanków.
 3. Przestrzeganie praw dziecka.
 4. Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz karty pobytu dziecka w porozumieniu ze specjalistami i asystentem rodziny dziecka.
 5. Znajomość sytuacji prawnej dziecka, stały kontakt z rodziną dziecka, informowanie rodziców/opiekunów dziecka o jego postępach i trudnościach.
 6. Dbanie o prawidłowy stosunek wychowanków do obowiązków szkolnych, stworzenie właściwych warunków do osiągania pozytywnych wyników w nauce.
 7. Systematyczny kontakt z nauczycielami szkół, wychowawcami klas, opiekunami praktyk powierzonych wychowanków; analiza wyników nauczania, zachowania, frekwencji oraz na praktykach zawodowych.
 8. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, troska o ich właściwy rozwój psychofizyczny.
 9. Zabezpieczenie odpowiednich potrzeb socjalno – bytowych wychowanków, pomoc           w usamodzielnianiu wychowanków opuszczających placówkę.
 10. Angażowanie wychowanków do pracy na rzecz placówki.
 11. Wdrażanie wychowanków do poszanowania wspólnego mienia, troska o właściwe wykorzystanie i użytkowanie majątku placówki.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys ( CV )
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – wychowawca,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na weryfikację w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie zgodności  z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie podpisu.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o składanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2023 r.  do godz. 10.00.

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie, ul. 3 Maja 43 B, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Dotyczy rekrutacji na stanowisko wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej”.

W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu. Zgłoszenia, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane  (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie). Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań, nie będą informowane. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie odsyła dokumentów kandydatom.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

  Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

  Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

 • Powiększ zdjęcie Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej

  Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko pracy: wychowawca w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej