Jesteś tutaj: Start / O PCPR + Regulamin

O PCPR + Regulamin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ORGANIZUJEMY POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSIADAJĄCYM WAŻNE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w zakresie rehabilitacji społecznej
1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
2) organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
3) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
4) likwidacja barier architektonicznych i w komunikowaniu się i technicznych

UWAGA! Do każdego wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną.

do pobrania - Klauzula informacyjna.

TURNUSY REHABILITACYJNE

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem że:
- została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie , nie uzyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu, 
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu,
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczanego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

ORGANIZACJA SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury i rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w rozporządzeniu. 

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, stosownie do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności do zakupu przedmiotów ortopedycznych (są to przyrządy niezbędne w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego np.: kule, protezy, wózki inwalidzkie i inne) i środków pomocniczych (są to środki, które ułatwią w znacznym stopniu, bądź wręcz umożliwią, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej). 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Likwidacja wyżej wymienionych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Dla mieszkańców Powiatu Gostynińskiego orzeczenia o niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Ozdowskiego 1a
09-500 Gostynin
tel/fax 024-235-22-92

Orzeczenie wydawane jest dla celów:
- szkolenia,
- odpowiedniego zatrudnienia,
- korzystania z rehabilitacji,
- korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
- korzystania z systemu pomocy społecznej,
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.

Zespół orzeka w sprawach nierentownych, orzeczenie Zespołu nie uprawnia do otrzymania renty inwalidzkiej. Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o grupie inwalidzkiej, czy niezdolności do pracy mogą korzystać z wymienionych w niniejszym informatorze propozycji pomocy dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zależności od wysokości środków finansowych przyznanych na dany rok kalendarzowy przez PFRON 

POMOC RODZINIE I DZIECKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w zakresie pomocy rodzinie i dziecku obejmuje pomocą zarówno rodziny zastępcze jak również rodziny i dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej, oraz dzieci opuszczające niektóre placówki opiekuńczo- wychowawcze.

W tym zakresie PCPR:
- udziela pomocy pieniężnej dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych,
- udziela poradnictwa rodzinom zastępczym w przypadku występowania trudności wychowawczych u dzieci,
- udziela wsparcia finansowego i pomocy w usamodzielnieniu się młodzieży opuszczającej niektóre placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze,
- zajmuje się pozyskiwaniem nowych rodzin zastępczych.

UWAGA!!!

- JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ, SAMOTNĄ LUB W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM
- POSIADASZ OBYWATELSTWO POLSKIE, STAŁE ZAMELDOWANIE W POLSCE
- JESTEŚ OSOBĄ ZDROWĄ PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE
- NIE MASZ OGRANICZONYCH LUB NIE JESTEŚ POZBAWIONY PRAW RODZICIELSKICH
- MASZ USTABILIZOWANE ŻYCIE RODZINNE
- NIE JESTEŚ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ DZIECKA

... MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!!!

PCPR ZAPEWNIA POMOC INSTYTUCJONALNĄ POPRZEZ:

- wydawanie skierowań do domów pomocy społecznej,
- wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- udziela natychmiastowej pomocy specjalistycznej w sytuacjach kryzysowych,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie chętnie nawiąże współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej z terenu Powiatu Gostynińskiego i Powiatów ościennych

Pliki do pobrania