Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

 


Powiat Gostyniński przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu

Solidarnościowego na 2023 r.

Dofinansowanie projektu: 212 383,02 zł

Całkowita wartość projektu: 212 383,02 zł


CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

DLA KOGO?

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym lub,
  • o stopniu umiarkowanym albo,
  • traktowane na równi do ww. wymienionych.

CO OFERUJEMY?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie uzyskało dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w formie Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w wysokości 212 383,02 zł, które pozwoli na objęcie opieką łącznie 14 osób niepełnosprawnych, tj.

 • 4 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją,
 • 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,
 • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystenckich nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub innych źródeł.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 • 560 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 320 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • 240 godzin rocznie dla: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta będą polegać w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego, tj. czynności samoobsługowe, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi powyższe realizowane będą zgodnie w wcześniej ustalonym zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością.

Rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

  Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023