Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

5 kwietnia 2024

29 marca

26 marca 2024

21 MARCA

21 marca 2024

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

7 marca 2024


Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Wszystkie niezbędne informacje, dot. programu zamieszone są pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/tresc-programu/

Czytaj więcej o: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

1 marca 2024

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

1 marca 2024


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II programu „Aktywny Samorząd”,tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 – semestr letni upływa w dniu 31.03.2024 r.

Prosimy o dochowanie terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Czytaj więcej o: Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

16 lutego 2024

Gostynin, dnia 16.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

          5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

         6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

29 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi cateringowej w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024г. w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3 oraz przy ul. Iwaszkiewicza 14a informuje, iż na wykonwcę usługi została wybrana oferta:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei 09-212 Białoskóry 31

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

Wyrazy współczucia

22 stycznia 2024

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

16 stycznia 2024

Gostynin, dnia 16.01.2024r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
  za przestępstwa skarbowe, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończone studia wyższe i posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

-ukończone studia wyższe i posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Minimum 5 lat stażu pracy.

 

Na ww. stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagana jest wówczas znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - bratoszewo

5 stycznia 2024

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - Dom dla Dzieci

5 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KATERINGOWEJ

4 stycznia 2024

      Gostynin, dnia 02.01.2024r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Iwaszkiewicza 14A w okresie 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

 1)    codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia                         z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1448),

2)     stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia,
w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

      3)     przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

      4)     podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

      5)     przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycj kulinarnych.

      6)     zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KATERINGOWEJ

Informacja o wyniku zapytania ofertowwego na świadczenie usług psychologicznych

4 stycznia 2024

Komunikat

22 grudnia 2023