Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

16 lutego 2024

Gostynin, dnia 16.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

          5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

         6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

29 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi cateringowej w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024г. w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3 oraz przy ul. Iwaszkiewicza 14a informuje, iż na wykonwcę usługi została wybrana oferta:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei 09-212 Białoskóry 31

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

Wyrazy współczucia

22 stycznia 2024

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

16 stycznia 2024

Gostynin, dnia 16.01.2024r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
  za przestępstwa skarbowe, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończone studia wyższe i posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

-ukończone studia wyższe i posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Minimum 5 lat stażu pracy.

 

Na ww. stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagana jest wówczas znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - bratoszewo

5 stycznia 2024

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - Dom dla Dzieci

5 stycznia 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KATERINGOWEJ

4 stycznia 2024

      Gostynin, dnia 02.01.2024r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Iwaszkiewicza 14A w okresie 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

 1)    codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia                         z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1448),

2)     stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia,
w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

      3)     przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

      4)     podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

      5)     przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycj kulinarnych.

      6)     zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KATERINGOWEJ

Informacja o wyniku zapytania ofertowwego na świadczenie usług psychologicznych

4 stycznia 2024

Komunikat

22 grudnia 2023

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO USŁUGI SPRZĄTANIA - POW BRATOSZEWO

20 grudnia 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA - POW DOM DLA DZIECI

18 grudnia 2023

  Gostynin, dnia 18.12.2023r.               

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a   09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom dla Dzieci”, znajdująca się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m 2i3  (148 m2) w wymiarze  max. 60 h miesięcznie w okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r. funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

a) codzienny zakres wykonywanej usługi:

–         pranie i prasowanie odzieży wychowanków oraz pościeli,

–         zamiatanie i mycie podłóg,

–         wycieranie kurzu,

–         mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, parapetów okiennych, drzwi, koszy na śmieci itp. środkami myjąco-konserwującymi,                 

–         utrzymanie czystości w toalecie: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, lustra, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.,

–         opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości

             do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,

–         czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku,

–         uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC.                                                                                              

b) okresowe sprzątanie pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych:

     - mycie drzwi i opraw świetlnych - 1 raz w miesiącu,

     - mycie kaloryferów – 2 razy w półroczu,

     - mycie okien – 2 razy w półroczu, 

     - utrzymanie porządku w piwnicy przynależnej do mieszkania.

 

5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r.- 31.12.2024r.   

 

6. Kryterium oceny ofert: cena

 

 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA - POW DOM DLA DZIECI
Powiększ zdjęcie Sprostowanie%20do%20zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA - POW BRATOSZEWO

18 grudnia 2023

Gostynin, dnia 18.12.2023r.                 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bratoszewo”, znajdującą się w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza 14A (520 m2) w wymiarze max.120 h miesięcznie w okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r., funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

a) codzienny zakres wykonywanej usługi:

–         pranie i prasowanie pościeli,

–         zamiatanie i mycie podłóg,

–         wycieranie kurzu,

–         mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, parapetów okiennych, drzwi, koszy na śmieci itp. środkami myjąco-konserwującymi,                 

–         utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.,

–         opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,

–         czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku,

–         uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC.                                                                                              

b) okresowe sprzątanie pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych:

     - mycie drzwi i opraw świetlnych,

     - mycie okien.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.12.2024r.- 31.12.2024r.   

 

6. Kryterium oceny ofert: cena

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA - POW BRATOSZEWO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

18 grudnia 2023

                                                                     Gostynin, dnia 18.12.2023r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Iwaszkiewicza 14A w okresie 01.01.2024r.- 30.06.2024r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

 1)   codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1448),

2)    stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia,
w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

     3)    przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji           polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

     4)    podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

     5)    przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji kulinarnych.

     6)    zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r.- 30.06.2024r.   

 

6. Kryterium oceny ofert: cena

 

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH - PCPR Gostynin

18 grudnia 2023

Gostynin, dnia 18.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Powiatowowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. J.Ozdowskiego 1a w wymiarze nie przekraczającym 35 h miesięcznie w okresie od 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym, spokrewnionym oraz dzieciom przebywającym w tych rodzinach,

 2. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych,

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz rodzinom zastępczym,

 4. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 5. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji dyrektora w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

 6. udział w posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,

 7. udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz osobom będącym w sytuacji kryzysowej,

 8. udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

 9. przeprowadzanie ankiet, konsultacji oraz udzielanie pomocy psychologicznej w ramach zdiagnozowanych potrzeb na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 10. udział w pracach zespołu do spraw dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosków utworzenia i działalności WTZ oraz wniosków o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ,

 11. udział w pracach związanych z opracowaniem powiatowego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej,

 12. udział w pracach zwiżanych z opracowaniem powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej,

 13. dokumentowanie wykonywanych zadań.

 

5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

 

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

 4. co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowisku psychologa,

 5. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

 6. ukończone szkolenie dla prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin,

 7. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 8. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,

 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,

 3. prawo jazdy kat. B.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH - PCPR Gostynin

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Bratoszewo"

13 grudnia 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Gostynin, dnia 11.12 .2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza 14A, działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2024 r.- 31.12.2024 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4.  znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Bratoszewo"