Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Powiększ zdjęcie Grafika_-_webinarium_CEDUR_dla_seniorow_i_ich_opiekunow_-_18_czerwca_2024_roku

„Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - webinarium

22 maja 2024

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=89100&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

 

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

 

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane do 17 czerwca 2024 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie (wraz z linkiem) będą przesyłane na bieżąco.

 

W celu uczestnictwa w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do spotkania zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem (wraz
z linkiem) na spotkanie.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Czytaj więcej o: „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - webinarium

Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024

Uchwała Nr 976/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

 

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego  na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.) i art. 15 ust. 2a i ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r.  poz. 571) oraz ust. 2 pkt 2 Rozdział XII „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje

 

§ 1

 

 1. Ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r.  do 31.12.2025 r. 
 2. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zgłosić tylko 1 kandydata.

 

§ 2

 

Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje im zwrot kosztów podróży.

 

§ 3

 

 1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedłoży Zarządowi Powiatu Gostynińskiego zestawienie zgłoszeń kandydatów, którzy spełnili kryteria określone  w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1 wybierze
  1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej. 

 

 

 

§ 4

 

Z przebiegu naboru kandydatów sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 1. liczbę zgłoszonych kandydatów do udziału w pracach Komisji,
 2. liczbę zgłoszeń kandydatów, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu o naborze,
 3. nazwy organizacji wskazujących kandydatów do Komisji Konkursowej,
 4. informację o wyborze kandydata do Komisji Konkursowej. 

 

§ 5

 

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 976/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

30 kwietnia 2024

Uchwała Nr  975/2024

Zarządu Powiatu Gostynińskiego

z dnia  30 kwietnia 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 572 ze zm.),  art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 177 ze zm.), art.11 ust. 1 i 2  i art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 571), uchwały Nr XLIV/253/2022 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymieniowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” Zarząd Powiatu Gostynińskiego uchwala, co następuje.

 

§ 1

1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb            i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin wyboru oferty określa ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13 oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Gostynińskiego.


 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 975/2024 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

2 maja 2024 r.

24 kwietnia 2024

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

5 kwietnia 2024

29 marca

26 marca 2024

21 MARCA

21 marca 2024

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

7 marca 2024


Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Wszystkie niezbędne informacje, dot. programu zamieszone są pod poniższym linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/tresc-programu/

Czytaj więcej o: „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

1 marca 2024

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

1 marca 2024


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II programu „Aktywny Samorząd”,tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 – semestr letni upływa w dniu 31.03.2024 r.

Prosimy o dochowanie terminu składania wniosków o dofinansowanie.

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Czytaj więcej o: Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

16 lutego 2024

Gostynin, dnia 16.02.2024 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2024 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

          5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

         6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE - inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

29 stycznia 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji usługi cateringowej w okresie 01.02.2024r. - 31.12.2024г. w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m. 2 i 3 oraz przy ul. Iwaszkiewicza 14a informuje, iż na wykonwcę usługi została wybrana oferta:

Fundacja Mocni Mocą Nadziei 09-212 Białoskóry 31

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę cateringową

Wyrazy współczucia

22 stycznia 2024

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

16 stycznia 2024

Gostynin, dnia 16.01.2024r.

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu,
  za przestępstwa skarbowe, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończone studia wyższe i posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

-ukończone studia wyższe i posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Minimum 5 lat stażu pracy.

 

Na ww. stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymagana jest wówczas znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Czytaj więcej o: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - bratoszewo

5 stycznia 2024