Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług inspektora nadzoru budowlanego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2023

Gostynin, dnia 14.02.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2023 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.

6.Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

7.Wymagane dokumenty:

 • dokumenty poświadczające uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Budowlanej,
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w zakresie likwidacji barier architektonicznych            i technicznych u osób niepełnosprawnych.

 

8.Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy podać cenę jednostkową brutto za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla jednej osoby z niepełnosprawnościami. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem niezmiennym do końca realizacji zadania. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku (zał. nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,   nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana. Ofertę można składać    osobiście u zamawiającego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie,  ul. 3 – go Maja 43b, lub pocztą (decyduje data wpływu). Ofertę należy złożyć do dnia  28.02.2023 r. do godz. 1400 w siedzibie Zamawiającego, tj. w : Powiatowym Centrum Pomocy  Rodzinie w Gostyninie, ulica 3-go Maja 43b. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2023 r.o godzinie 1410w siedzibie Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty złożone pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie zawiadomiony telefonicznie. Ogłoszenie o wynikach zapytania zostanie zamieszczone stronie internetowej PCPR.

Pliki do pobrania