Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2023

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie –

09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 1a

Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

 1. 1.Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 • umiejętność obsługi komputera poparta zaświadczeniem lub oświadczeniem kandydata,
 • Znajomość przepisów:

a)       Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j. )

b)       Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 t.j.)

c)       Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 857 ze zm.)

d)       Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.)

e)       Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

 1. 2. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • mile widziany staż w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
 • zdolności organizacyjne.
 1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w sprawach postępowań przed organami rentowymi i instytucjami ubezpieczenia społecznego,
 • Gromadzenie, kompletowanie dokumentacji niezbędnej na posiedzenie komisji orzekającej w wyżej wymienionym zakresie,
 • Uczestnictwo w posiedzeniach składów orzekających jako protokolant,
 • Współpraca z członkami Zespołu, (lekarze, specjaliści),
 • Monitorowanie procesu orzeczniczego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz wydawanie opinii w tym zakresie,
 • Sporządzanie orzeczeń,
 • Sporządzanie wezwań do likwidacji braków formalnych przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • Archiwizacja dokumentacji Zespołu,
 • Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.
 1. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku przy ul. Ozdowskiego 1 A, 09-500 Gostynin, parter i poza nim. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym.                 Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, 1/2 etatu.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%

 1. 5. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny (własnoręcznie podpisany)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( własnoręcznie podpisany),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności  i uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata:

1)       o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       o nieposzlakowanej opinii.

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa — w formie oświadczenia.

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez kandydata zgodności z oryginałem, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

Wymagane dokumenty należy składać na adres Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43 B, 09-500 Gostynin , pok. Nr 5 w zaklejonej  kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie” w nieprzekraczalnym terminie do 26.09.2023 r. do godz. 13:00

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Zespołu w Gostyninie.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Kandydaci którzy spełniają wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeniowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie z siedzibą w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a jest administratorem danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Powiatowym Zespole. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 22 kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do kodeksu pracy będą przetwarzane, w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Powiatowego Zespołu w Gostyninie. Każda osoba, której  dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.