ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA - POW DOM DLA DZIECI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2023

  Gostynin, dnia 18.12.2023r.               

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a   09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom dla Dzieci”, znajdująca się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m 2i3  (148 m2) w wymiarze  max. 60 h miesięcznie w okresie 01.01.2024r.- 31.12.2024r. funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

a) codzienny zakres wykonywanej usługi:

–         pranie i prasowanie odzieży wychowanków oraz pościeli,

–         zamiatanie i mycie podłóg,

–         wycieranie kurzu,

–         mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, parapetów okiennych, drzwi, koszy na śmieci itp. środkami myjąco-konserwującymi,                 

–         utrzymanie czystości w toalecie: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, lustra, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.,

–         opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości

             do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,

–         czyszczenie wycieraczek wewnątrz budynku,

–         uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC.                                                                                              

b) okresowe sprzątanie pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych:

     - mycie drzwi i opraw świetlnych - 1 raz w miesiącu,

     - mycie kaloryferów – 2 razy w półroczu,

     - mycie okien – 2 razy w półroczu, 

     - utrzymanie porządku w piwnicy przynależnej do mieszkania.

 

5. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r.- 31.12.2024r.   

 

6. Kryterium oceny ofert: cena

 

 

7. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające wiedzę i doświadczenie   w zakresie sprzątania obiektów biurowych, posiadające nieposzlakowaną opinię,

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i cieszące się nieposzlakowaną opinią, osoby prawne oraz inne podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzątania obiektów biurowych. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wykonawca ma obowiązek przedstawienia aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

8.  Inne istotne warunki zamówienia:  

W związku ze specyfiką miejsca wykonania usługi, Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy codziennie od poniedziałku do piątku. W dniu rozpoczęcia pracy Wykonawca musi przedłożyć aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość pracy na w/w stanowisku, zgodne z obowiązującymi przepisami. Wykonawca nie może stosować środków chemicznych, żrących, zagrażających zdrowiu dzieci przebywających w placówkach oraz stosować się do wszelkich zasad BHP i ppoż mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przebywających w placówkach. Wykonawca odpowiada za organizację usług. Zamawiający zapewnia wszelkie środki czyszczące, materiały eksploatacyjne, sprzęt służący do utrzymania czystości. Wykonawca zabezpiecza powierzone mu środki czyszczące, materiały eksploatacyjne, sprzęt służący do utrzymania czystości. Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie może być niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207 ze zm.).

 

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: „Oferta na usługę sprzątania – Dom dla Dzieci”.

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w godzinach 7³°-15³° lub listownie (decyduje data wpływu do PCPR-u). Oferta winna być złożona do dnia 29 grudnia 2023r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2023r. o godzinie 1010 w siedzibie zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Barbara Budner 24 235 22 92

 

13. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie zawiadomiony telefonicznie. Ogłoszenie o wynikach zostanie zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie www.pcprgostynin.eu

Pliki do pobrania