ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI KATERINGOWEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2024

      Gostynin, dnia 02.01.2024r.       

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 27 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Iwaszkiewicza 14A w okresie 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

 1)    codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia                         z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 1448),

2)     stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia,
w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży
w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

      3)     przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

      4)     podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

      5)     przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycj kulinarnych.

      6)     zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.02.2024r.- 31.12.2024r.  

6. Kryterium oceny ofert: cena

 

7. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej i cateringowej.

 

8.  Inne istotne warunki zamówienia:  

1.  Liczba posiłków jest uzależniona od ilości dzieci aktualnie przebywających w placówkach o czym Zleceniobiorca będzie informowany z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.

2. Skład posiłku: dwa dania: I danie w formie zupy, II danie oraz napój dla każdej osoby.

3. Wielkość gramatury przypadająca na jeden posiłek nie może być mniejsza niż: zupa 300 gr, porcja mięsa 150 gr, porcja ziemniaków/makaronu 150 gr, surówka 100 gr, kompot lub sok owocowy co najmniej 250 ml.

4. W ramach usługi Zleceniobiorca ma obowiązek przygotowywać posiłki z uwzględnieniem następujących preferencji: 4 razy w tygodniu dania powinny mieć charakter mięsny (z przewagą mięsa drobiowego) naprzemiennie z rybą, ponadto w jadłospisie tygodniowym powinny być zróżnicowane surówki.

5. Wykonawca usługi cateringowej będzie dostarczał posiłki w godzinach od 13.30 do 14.30.

6. Posiłki muszą być dostarczane w specjalnych pojemnikach wielokrotnego użytku do przewożenia żywności. Wykonawca odpowiada za organizację usługi.

7. Wykonawca zabezpiecza wszelkie niezbędne produkty.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia próbek dostarczanego pożywienia w ramach realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami dla potrzeb ewentualnej kontroli upoważnionych organów.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zleceniodawcy jadłospisu zawierającego wykaz posiłków przygotowywanych i dostarczanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, tj. w każdy poniedziałek do godz. 12.00 na cały tydzień.

 

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY” (załącznik nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć: „Oferta na usługę cateringową”.

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A w godzinach 7³°-15³° lub listownie (decyduje data wpływu do PCPR-u). Oferta winna być złożona do dnia 19 stycznia 2024r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2024r. o godzinie 1030 w siedzibie zamawiającego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

11. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

12. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Barbara Budner tel. 24 235 22 92

 

13. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie zawiadomiony telefonicznie. Ogłoszenie o wynikach zostanie zamieszczone w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie www.pcprgostynin.eu